? 
تهیه طرح اجرایی و نظارت بر عملیات معدنکاری روباز و معدن زیرزمینی و در معدن سرب و روی انگوران

تهیه طرح اجرایی معدنکاری و نظارت بر عملیات معدنکاری روباز و معدن زیرزمینی و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن سرب و روی انگوران

نام کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مدت اجرای پروژه: ۳ سال

محل اجرا: زنجان- انگوران