? 
پی‌جویی، اکتشاف، طراحی و استخراج معادن بوکسیت در ایران

ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ونظارت عالیه وکارگاهی درزمینه‌های شناسایی، پی‌ جویی، اکتشاف، طراحی واستخراج معادن بوکسیت درایران

نام کارفرما: شرکت آلومینای ایران

تاریخ شروع : 97/5/15

محل اجرا: جاجرم