? 
قراردادهای مشاوره انجام شده و در دست اجرای شرکت معدن زمین

ردیف

محل اجرا

نام پروژه

شماره قرارداد

تاریخ انعقاد قرارداد

1

انگوران

مطالعه و بررسی اطلاعات و گزارشات زمین شناسی و اکتشافی معدن انگوران و ...

2061/ق

1374/03/06

2

انگوران

نظارت بر طراحی استخراج معدن انگوران و طراحی و نظارت بر تولید کنسانتره سرب و روی

 

1375/01/15

3

طبس

برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام خدمات اکتشافی در مناطق زغال خیز مزینو و نای بند طبس

912/1568

1375/08/08

4

طبس

ارائه خدمات مهندسی در مورد معدن زغالسنگ منطقه پروده طبس

912/1682

1375/08/20

5

انگوران

طراحی اکتشافات زیرزمینی و استخراج معدن انگوران

 

1376/07/01

6

انگوران

ارائه خدمات مهندسی در مورد نظارت فنی معدن انگوران

 

1376/07/01

7

انگوران

ارائه خدمات مشاوره‌ای و نظارتی در مورد انتخاب خوراک از معدن انگوران و فرآوری آن در کارخانه تغلیط دندی

 

1377/02/01

9

جاجرم

بررسی و تأیید مرحله اول طرح‌های معدنی جاجرم توسط کارشناسان خارجی و داخلی

77/4249

1377/05/10

8

انگوران

ارائه خدمات طراحی، نظارتی در معدن انگوران

100/267

1377/11/20

10

انگوران

ارائه خدمات طراحی، نظارتی در معدن انگوران

182/3530

1380/07/14

11

انگوران

ارائه خدمات طراحی، نظارتی مدیریتی در معدن انگوران

182/6241

1380/12/20

12

انگوران

انجام عملیات آزمایشگاهی مواد معدنی در محل آزمایشگاه معدن انگوران در حد ظرفیت آزمایشگاه

182/6242

1380/12/20

13

انگوران

تهیه طرح پایه بهره‌برداری از بخش سولفوره معدن انگوران

5463

1383/03/24

14

انگوران

خدمات مهندسی و نظارتی، کنترل و بررسی عملکرد معدنکاری  در معدن انگوران

4574

1384/04/25

15

انگوران

ارائه خدمات مهندسی مطالعه و بررسی ناپایداری قله شمالغرب معدن انگوران و شناخت عوامل محرک مؤثر در ناپایداری و ارائه راهکارها در معدن سرب و روی انگوران

8876

1384/07/27

16

انگوران

ارائه خدمات مهندسی مطالعه و بررسی ناپایداری قله شمالغرب معدن انگوران و شناخت عوامل محرک مؤثر در ناپایداری و ارائه راهکارها در معدن سرب و روی انگوران

1083

1385/02/05

17

انگوران

نظارت بر عملیات معدنکاری معدن سرب و روی انگوران

2521

1385/02/27

18

انگوران

نظارت بر عملیات معدنکاری معدن سرب و روی انگوران

10287

1385/07/15

19

انگوران

خدمات مشاوره و مطالعات آزمایشگاهی در معدن سرب و روی انگوران

10302

1385/07/16

21

انگوران

خدمات مهندسی و نظارتی، کنترل و بررسی عملکرد معدنکاری در معدن انگوران

11346

1385/08/07

21

انگوران

تهیه طرح اجرایی بهره‌برداری از معدن سرب و روی انگوران

19301

1385/12/20

22

انگوران

برداشت توپوگرافی و تهیه طرح اجرایی برداشت توده ریزشی در معدن سرب و روی انگوران

19303

1385/12/20

23

انگوران

خدمات مهندسی و نظارتی، کنترل و طراحی و برنامه‌ریزی در معدن انگوران

9867

1386/05/30

24

انگوران

خدمات مشاوره و مطالعات آزمایشگاهی در معدن سرب و روی انگوران

9863

1386/05/30

25

انگوران

نظارت بر انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز

9970

1386/05/31

26

مهدی آباد

نظارت بر اجرای عملیات بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد و طراحی بخش کالامین معدن

10030

1386/05/31

27

انگوران

تهیه طرح نهایی بهره‌برداری از معدن سرب و روی انگوران به صورت روباز تا افق 2780

5951

1387/03/22

28

مهدی آباد

نظارت بر اجرای عملیات بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد و طراحی بخش کالامین معدن

5947

1387/03/22

29

انگوران

نظارت بر انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز

9672

1387/05/12

30

مهدی آباد

نظارت بر اجرای عملیات بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد و طراحی بخش کالامین معدن

13781

1387/07/15

31

انگوران

مطالعه پایداری و تحلیل دینامیکی توده ریزشی معدن سرب و روی انگوران با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی

21131

1387/11/03

32

انگوران

نظارت بر انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز

21486

1387/11/08

33

انگوران

نظارت بر انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز

5556

1388/03/05

34

انگوران

نظارت بر انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز

12701

1388/06/17

35

مهدی آباد

نظارت بر اجرای عملیات بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد و طراحی بخش کالامین معدن

13643

1388/07/02

36

مهدی آباد

نظارت بر اجرای عملیات بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد و طراحی بخش کالامین معدن

14721

1388/07/16

37

انگوران

اضافه شدن تهیه گزارش اکتشافی مربوط به ذخیره سنگ تراورتن معدن انگوران

17552

1388/08/25

38

انگوران

مشاوره و نظارت بر عملیات فاز 2 حفر تونل‌های طرح تجهیز و استخراج معدن در بخش سولفوره معدن انگوران

5815

1389/03/03

39

انگوران

نظارت بر انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز

12993

1389/05/27

40

انگوران

نظارت بر انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز

12654

1390/06/06

41

اسفوردی

انجام خدمات مطالعات معدن و کارخانه فسفات اسفوردی

13966

1390/06/22

42

انگوران

مشاوره و نظارت بر عملیات فاز 2 حفر تونل‌های طرح تجهیز و استخراج معدن در بخش سولفوره معدن انگوران

15075

1390/07/06

43

انگوران

انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز سرب و روی انگوران

20389

1390/09/08

44

موته

انجام طراحی، مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری معادن طلای موته

25428

1390/11/17

45

نخلک

تهیه طرح‌های توانمندسازی مجتمع معدنی نخلک

91/11/2235

1391/01/22

46

اسفوردی

انجام خدمات مطالعات معدن و کارخانه فسفات اسفوردی

91/4821

1391/03/16

47

انگوران

انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز سرب و روی انگوران

6193

1391/03/21

48

انگوران

انجام عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز سرب و روی انگوران

11003

1391/05/25

49

انگوران

مشاوره و نظارت بر عملیات فاز 2 حفر تونل‌های طرح تجهیز و استخراج معدن در بخش سولفوره معدن انگوران

13376

1391/07/04

50

موته

انجام امور مشاوره‌ای و اجرایی در امور طراحی شبکه نمونه‌برداری اکتشافی و ژئو شیمیایی، تهیه نقشه‌های مربوطه، نمونه‌گیری و انجام مطالعات سنگ شناسی و مینرالوژی و طراحی ترانشه در منطقه اکتشافی معدن سنجده

3394

1391/07/08

51

مهدی آباد

نظارت بر عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سرب و روی مهدی آباد

17019

1391/08/01

52

جلال آباد

انجام خدمات نظارت فنی و کارگاهی بر عملیات بهره‌برداری از معادن سنگ آهن جلال آباد کرمان

17915

1391/09/09

53

موته

تهیه نقشه 1/200 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 20 سانتیمتر و محاسبه حجم بین خاکریزی در هر مرحله جهت سد باطله در مجتمع طلای موته

4446

1391/10/01

54

انگوران

تکمیل طرح معدن روباز افق 2740 و انجام بخش اقتصادی مربوط به طرح و ویرایش طرح زیرزمینی، زیر افق 2740 و محاسبات اقتصادی این طرح جهت تمدید پروانه بهره‌برداری معدن سرب و روی انگوران

91/4571/ز

1391/11/01

55

موته

تهیه طرح مقدماتی بازسازی معدن طلای روباز سنجده

5304

1391/12/01

56

موته

انجام طراحی، مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری معادن طلای موته

23568

1391/12/02

57

موته

انجام امور مشاوره‌ای و اجرایی در امور طراحی شبکه نمونه‌برداری اکتشافی و ژئو شیمیایی، تهیه نقشه‌های مربوطه، نمونه‌گیری و انجام مطالعات سنگ شناسی و مینرالوژی و طراحی ترانشه در منطقه اکتشافی معدن سنجده

1001

1392/01/05

58

زنجان

ارائه خدمات مشاوره‌ای و نظارتی در مدیریت، برنامه‌ریزی مطالعات و عملیات اکتشافی

92-4987/س

1392/02/08

59

موته

انجام طراحی، مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری معادن طلای موته

92/2757

1392/02/09

60

موته

انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معادن مجتمع طلای موته

92/3353

1392/02/15

61

انگوران

مشاوره و نظارت بر عملیات فاز 2 حفر تونل‌های طرح تجهیز و استخراج معدن در بخش سولفوره معدن انگوران

92/8251

1392/05/05

62

انگوران

نظارت بر عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز سرب و روی انگوران

92/8249

1392/05/05

63

موته

نقشه برداری از سد باطله

2670

1392/05/27

64

انگوران

انجام خدمات مشاوره و نظارت بر انجام عملیات احداث کارگاه آزمایشی، ادامه پیشروی تونل‌ها در افق‌های مختلف، رمپ و آماده سازی و استخراج فاز 3 و بازنگری و اصلاح طرح بازگشایی و استخراج بخش سولفوره معدن سرب و روی انگوران

92/10361

1392/06/13

65

انگوران

نظارت بر عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری و ریزش‌برداری و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن روباز سرب و روی انگوران

92/10655

1392/06/20

66

جلال آباد

انجام مطالعات امکان سنجی وجود مس و سایر عناصر همراه در محدوده بهره‌برداری معدن سنگ آهن جلال آباد زرند

6424

1392/07/01

67

جلال آباد

نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جلال آباد

6594

1392/08/01

68

مهدی آباد

نظارت بر عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سرب و روی مهدی آباد

92/20655

1392/12/04

69

کلیبر

انجام خدمات بررسی و اصلاح مدار آسیای میله‌ای در کارخانه نفلین سینیت کلیبر

93/1256

1393/01/18

70

موته

انجام امور مشاوره‌ای و اجرایی در امور طراحی شبکه ی نمونه‌برداری اکتشافی و ژئو شیمیایی، تهیه نقشه‌های مربوطه، نمونه‌گیری و انجام مطالعات سنگ‌شناسی و مینرالوژی و طراحی ترانشه در منطقه اکتشافی معدن سنجده

1350

1393/02/01

71

موته

انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معادن مجتمع طلای موته

1646

1393/02/21

75

مهدی آباد

طراحی و بررسی فنی و اقتصادی معدن باریت و کارخانه فرآوری

93024

1393/02/24

72

موته

خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معادن مجتمع طلای موته

93/7152

1393/04/22

74

جلال آباد

نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معدن سنگ آهن جلال آباد

9627

1393/09/02

76

مهدی آباد

طراحی و بررسی فنی و اقتصادی معدن باریت و کارخانه فرآوری

93024/01

1393/05/15

77

موته

انجام امور مشاوره‌ای و نظارت بر 2500متر حفاری‌های اکتشافی به روش RC در محدوده چاه خاتون شرقی و جمع بندی نتایج و انجام مطالعات تکمیلی مدلسازی کانسار

2894

1393/06/18

73

انگوران

انجام خدمات مشاوره و نظارت بر انجام عملیات احداث کارگاه آزمایشی، ادامه پیشروی تونل‌ها در افق‌های مختلف، رمپ و آماده سازی و استخراج فاز 3 بخش سولفوره معدن سرب و روی انگوران

93/13676

1393/08/21

78

موته

تهیه طرح مقدماتی بازسازی معدن طلای روباز چاه خاتون

3851

1393/09/18

79

مهدی آباد

نظارت بر عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سرب و روی مهدی آباد

93/15200

1393/09/20

80

موته

انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معادن مجتمع طلای موته

1977

1394/03/21

81

موته

خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره‌برداری از معادن مجتمع طلای موته

2424

1394/05/17

82

خمین

طراحی، نصب و راه اندازی سیستم طلا در محوطه مجتمع سایت معدن زرمعدن

95/ق/35

1394/10/27

83

جاجرم

ارائه خدمات مهندسی، طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی در زمینه‌های شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف، طراحی و استخراج معادن بوکسیت در ایران

1237/ج

1395/02/19

84

قلعه زری

انجام خدمات مشاوره در محدوده اکتشافی طلای 105

95/1441

1395/05/11

85

انگوران

تهیه طرح اجرایی معدنکاری و نظارت بر عملیات معدنکاری روباز و معدن زیرزمینی و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن سرب و روی انگوران

1395/9208

1395/06/15

86

رمشک

تهیه طرح استخراج آنومالی های تنکاشکوه 1، تنکاشکوه 2، سرسو، میمندر و کرماهو در محدوده مس رمشک

97-2001

1397/02/30

87

جاجرم

ارائه خدمات مهندسی، طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی در زمینه‌های شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف، طراحی و استخراج معادن بوکسیت در ایران

4433/ج

1397/05/15

88

دندی

انجام عملیات حفاری نمونه­گیری در سد باطله کیک و انجام آزمایشات لازم به منظور شناسایی خواص فنی مواد دپو شده و طراحی برداشت مواد از سد باطله کیک کارخانه روی دندی

97/1092

1397/06/17

89

جاجرم

مطالعه فنی و اقتصادی پروژه واسطه سنگین در محدوده معادن بوکسیت شرکت آلومینای ایران

  10215/ ج

1397/10/09

90

تکاب

خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج معدن طلای زرشوران

97272 -زق- 97

1397/10/24